2
3

Bait BaNamal
Nizat HaDuvdevan
Bar Yochai Cafe
Quito Chocolate Shop
At Daniel and Dana's

Bar Yochai Street, Tel Aviv, Israel